Yttrande över För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till ändring i högskoleförordningen (1993:100), förslag till ändring i patientsäkerhetslagen (2010:659) samt förslag till ändring av hälso- och sjukvårdslagen (1982:763).

Förslaget innebär att läkarutbildningen ska utökas med en termin till att omfatta sex års studier och att studenten vid examen ska visa sådan kunskap och förmåga som fordras för att få behörighet som läkare. Vidare föreslås att läkarexamen utan ytterligare krav på praktisk tjänstgöring ska utgöra underlag för legitimation och att kraven på allmäntjänstgöring (AT) efter examen upphör. Vidare föreslås att en ny examensbeskrivning införs som i högre utsträckning än tidigare betonar vetenskaplig och professionell kompetens och förmåga till medicinskt beslutsfattande.

Förslaget faller till stor del utanför Regelrådets uppdrag då inga privata företag utbildar läkare. Den del av förslaget som kan påverka företagen är förslaget om att avveckla AT-tjänstgöringen. Yttrandet kommer därför fortsättningsvis att fokusera på denna del av förslaget.