Yttrande över Förbättrat genomförande av EU-direktivet om energieffektivitet – Individuell mätning av värme och tappvarmvatten i befintlig bebyggelse

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Promemorian innehåller förslag till ändring i förordningen (2014:348) om energimätning i byggnader.

Det föreslås att den som äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län som har en energiprestanda uttryckt som ett primärenergital över 180 kWh/m2 och år ska installera system för individuell mätning och debitering av den energi som används för en lägenhets inomhusklimat. För landets övriga län föreslås motsvarande krav om primärenergitalet överstiger 200 kWh/m2 och år.
Detta ska inte gälla om det inte är tekniskt genomförbart eller proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar att installera system för individuell mätning och debitering i flerbostadshuset, eller andra konkreta, planerade energieffektiviserande åtgärder kommer att medföra att flerbostadshuset inte längre omfattas av kravet på sådana system.

Vidare föreslås att den som för egen räkning utför eller låter utföra en sådan ombyggnad av ett flerbostadshus som innefattar en ny installation av tappvarmvatten eller en väsentlig ändring av befintliga sådana installationer ska i samband med ombyggnaden installera system för individuell mätning och debitering av varje lägenhets förbrukning av tappvarmvatten. Detta gäller inte om det inte är tekniskt genomförbart eller proportionellt i förhållande till möjliga energibesparingar att installera system för individuell mätning och debitering i flerbostadshuset.

Slutligen föreslås bemyndiganden till Boverket att meddela föreskrifter om beräkningen av primärenergital som gränsvärde, samt ytterligare föreskrifter om kriterier för teknisk genomförbarhet, proportionalitet och energieffektiviserande åtgärder. För det fall att frågorna regleras i föreskrifter som Boverket har meddelat ska de ge tillsynsvägledning till de kommunala nämnder som utövar tillsyn i de nämnda frågorna.

Ändringarna som rör vad som gäller om man äger ett flerbostadshus i Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län, samt de föreslagna kraven avseende ombyggnad föreslås träda i kraft den 1 juli 2021 respektive tillämpas första gången på sådana åtgärder för vilka ansökan om bygglov eller anmälan görs efter den 1 juli 2021. I övrigt föreslås ändringarna träda i kraft den 1 december 2019.

Taggar:

energimätning