Yttrande över Förbättrat skydd för totalförsvaret (SOU 2019:34)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till lag om överlåtelser och upplåtelser av egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret och förslag till ändring i lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap samt förslag till ändring i plan- och bygglagen (2010:900). Vidare ingår ett alternativt förslag till ändring i kommunallagen (2017:725). Det ingår också förslag till förordning om överlåtelser och upplåtelser av egendom av väsentligt intresse för totalförsvaret och till ändring i förordningen (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

I sak anges förslaget huvudsakligen innebära att ett statligt kontrollsystem införs med möjlighet för staten att granska och ytterst villkora eller förbjuda överlåtelser och upplåtelser av utpekad egendom som är av väsentligt intresse för totalförsvaret. Det anges gälla hamnar, flygplatser och fastigheter i områden med geografiska förhållanden av väsentlig betydelse för det militära försvaret. Det införs också ett krav på att fysiskt skyddade anläggningar som inrättats för behov inom civilt försvar endast får avvecklas, överlåtas eller upplåtas av en kommun eller ett landsting efter medgivande från staten. Det införs också en generell uttrycklig skyldighet i lag för kommuner och landsting att beakta totalförsvarets krav i sin verksamhet. Därutöver föreslås att staten genom länsstyrelsen ges en utökad möjlighet att tillvarata totalförsvarets intressen i den fysiska planeringsprocessen. Den utökade möjligheten avser bland annat att länsstyrelsen ska kunna ingripa mot kommunala beslut att anta, upphäva eller ändra detaljplan eller områdesbestämmelser även i fall då det kommunala beslutet kan antas innebära att totalförsvarets intressen påtagligt motverkas i något annat avseende än att ett utpekat riksintresse (för försvaret) tillgodoses.

Taggar:

totalförsvar