Yttrande över Förenklad löneutmätning

I rapporten som upprättats av kronofogdemyndigheten och överlämnats till Justitiedepartementet föreslås en förenkling av löneutmätningsinstitutet. Beräkningen av förbehållsbelopp schabloniseras och utmätningsbeloppet fastställs som en procentuell andel av beräkningsunderlaget. För företag som är arbetsgivare innebär förslaget att kronofogdemyndighetens beslut om löneutmätning inte kommer att ange ett visst belopp. I stället ska arbetsgivaren med ledning av de uppgifter som framgår av löneutmätningsbeslutet göra en egen beräkning av hur mycket som ska innehållas. Ett genomförande av förslaget bedöms medföra att antalet beslut om ändring av förbehålls- och utmätningsbelopp på årsbasis kommer att halveras från omkring 100 000 till omkring 50 000.

Taggar:

löneutmätning