Yttrande över föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS 2015:2) om krav på driftssäkerhet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till föreskrifter om ändring i Post- och telestyrelsens föreskrifter (PTSFS) 2015:2) om krav på driftssäkerhet. Det föreslås bland annat ökade dokumentationskrav som innebär att tillhandahållare[1] i sin dokumentation av tillgångar och förbindelser även behöver ange tillgångars och förbindelsers tillverkare. Varje version av dokumentationen ska även sparas i fem år. Det föreslås vidare ändringar av det befintliga riskanalyskravet. Ändringarna anges bestå i att myndigheten föreslår vissa hot som alltid ska analyseras. Dessa utgörs av hotet sabotage, samt information som förmedlas från Post- och telestyrelsen (PTS) om hot till tillhandahållare. Vidare föreslås även bland annat ett nytt krav på riskanalys inför upphandling och kontraktering.

Det framgår att enligt 5 kap. 6 b § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) ska den som tillhandahåller elektroniska kommunikationsnät eller allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationstjänster vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att verksamheten uppfyller rimliga krav på driftsäkerhet.

[1] Med tillhandahållare avses såväl tillhandahållare av nät som av tjänster.

Taggar:

driftsäkerhet