Yttrande över föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2010:15) om djurhållning inom lantbruket m.m.

Jordbruksverket föreslår ändringar beträffande ett stort antal bestämmelser angående hållningen av nötdjur, gris, får och fjäderfä. Vissa ändringar föreslås som en följd av att det inom djurhållningsområdet har tillförts nya kunskaper och teknikutveckling. Andra förändringar syftar till att förtydliga bestämmelserna då det har visat sig att de tillämpas på olika sätt. Några av ändringarna görs för att på ett tydligare sätt införliva krav som ställs i EU-direktiv.

De som berörs av förslaget är; 4 600 företag som håller fjäderfän, 19 561 företag med nötkreatur och 1 300 företag som håller grisar. De flesta av de föreslagna bestämmelserna kan påverka företagens kostnader antingen genom att företagen behöver göra en anpassning av utrymmena eller genom att företagen får minskade kostnader för skötsel av djuren. För höns föreslås exempelvis krav på jämn belysning som dock kan vara artificiell i vissa utrymmen. Beträffande nötdjur föreslås en ny bestämmelse för att tillgodose djurens behov av social kontakt och för grisar föreslås bestämmelser för förbättrad boxhygien, högre beläggningsgrad och system för fodringsbås.