Yttrande över föreskrifter om genomförande av EU:s nya tobaksproduktdirektiv 2014/40/EU

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Folkhälsomyndigheten föreslår att föreskrifterna FoHMFS 2014:9 ska upphävas och ersättas med fem nya föreskrifter. De fem föreskrifterna genomför tobaksdirektivet i de delar som inte regleras i tobakslagen (1993:581) eller tobaksförordningen (ännu inte beslutad).

Dessa fem föreskrifter föreslås:

• Föreskrifter om gränsvärden och mätmetoder av tjära, nikotin och kolmonoxid samt krav för laboratorier vid verifiering av mätningar.

• Föreskrifter om karakteristisk smak i cigaretter, rulltobak och dess delar samt tillsatser i tobaksvaror.

• Föreskrifter om utformning av hälsovarningar och hälsovarningars placering på förpackningar av tobaksvaror.

• Föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror.

• Föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning.

 

Enligt Folkhälsomyndigheten föreslås endast kompletterande bestämmelser, utöver det som tobaksdirektivet anger, i två föreskrifter.

Nämligen i:

• Föreskrifter om rapportering av ingredienser i tobaksvaror, årlig rapportering om marknadsundersökningar m.m. och utökad rapporteringsskyldighet samt anmälan och rapportering av nya tobaksvaror, och i

• Föreskrifter om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning.

Det som kompletterar bestämmelserna är dels att förtydliganden om tidpunkter för inlämnande av uppgifter samt dispens från dessa tidpunkter föreslås. Därutöver föreslås också förtydliganden om att inlämnande av vissa uppgifter och anmälan av nya tobaksvaror ska göras elektroniskt och via EU-kommissionens tekniska lösning. Slutligen föreslås också en övergångsbestämmelse som gäller för föreskrifterna om hälsovarning och rapportering av ingredienser för örtprodukter för rökning.