Yttrande över föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och biobränslen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget innebär att det införs hållbarhetskriterier för fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme och kyla i anläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt på minst 20 megawatt för fasta biobränslen och på minst 2 megawatt för gasformiga biobränslen. Både markkriterier och krav på minskade växthusgasutsläpp införs för dessa bränslen. För produktion av bränslen krävs endast att markkriterierna är uppfyllda. Vidare höjs kraven på minskade växthusgasutsläpp för biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras i anläggningar som tagits i drift efter 31 december 2020. Det införs även särskilda hållbarhetskriterier för skogsbiomassa som används för produktion av biodrivmedel och biobränslen som anses hållbar. För avfall och restprodukter som kommer från jordbruksmark och används för framställning av biodrivmedel och biobränslen ska det finnas övervakning- eller förvaltningsplaner för att hantera påverkan på jordbeskaffenhet och markens kollager.