Yttrande över föreskrifter om skyldigheter för företag att lämna uppgifter till statistik om investeringar

Förslaget utgör underlag för en ny föreskrift om undersökning om investeringar, Investeringsenkäten. Investeringsenkäten avser kvartalsvisa undersökningar om verkställda och planerade investeringar inom företagssektorn och fördelas på byggnader och anläggningar respektive maskiner och inventarier.