Yttrande över Författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel vid skjutning i och nära våtmark

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller promemorian Författningsändringar med anledning av EU-förbud mot användning av blyhagel vid skjutning i och nära våtmark.

Promemorian innehåller förslag som syftar till att anpassa ett svenskt förbud mot användning av blyhagel vid skytte och vid jakt i våtmark och över grunda delar av öppet vatten till ett EU-förbud mot avlossande och medhavande av blyhagel vid skjutning i eller nära våtmark.

Promemorian innehåller förslag till ändring i förordningen (1998:944) om förbud m.m. i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter. Ändringarna går ut på att de förbud som finns i nämnda förordning endast ska gälla om användningen inte redan är förbjuden enligt förordning (EG) nr 1907/2006. Det gäller dels avlossande av blyhagel i våtmarker, dels metanol i bilvårdsmedel. Utöver det föreslås att ett nationellt förbud mot saluhållande och överlåtelse av maskindiskmedel som innehåller fosfater i en halt som överstiger 0,5 viktprocent tas bort.

Promemorian innehåller även förslag till ändring i miljötillsynsförordningen (2011:13), som går ut på att den kommunala nämnden har ansvar för tillsynen även gällande nämnda förbud.

Författningsändringarna föreslås träda i kraft den 1 augusti 2023.

Det bakomliggande förslaget

Förslag