Yttrande över Förlängd giltighet av förordningen om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomen covid-19 (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller förslag till förordning om fortsatt giltighet av förordningen (2020:495) om
tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomencovid-19

Förslaget innebär att den aktuella förordningen (2020:495) om tillfälliga spelansvarsåtgärder med anledning av spridningen av sjukdomencovid-19, som är tidsbegränsad och gäller till utgången av 2020, föreslås fortsätta att gälla till utgången av juni 2021.