Yttrande över Förlängd och breddad ekobonus

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Remissen innehåller Trafikverkets förslag till förordning om breddad ekobonus för överflyttning av godstransporter från väg samt underlättande för intermodala godstransporter.[1]

För att minska transporternas miljöpåverkan och främja överflyttning av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart samt underlätta för intermodala godstransporter, får Trafikverket om det finns medel för ändamålet, ge breddad ekobonus enligt förordningen. Breddad ekobonus lämnas för åtgärder som leder till att gods överflyttas från vägtransporter på det svenska vägnätet till järnvägs- och sjötransporter. Breddad ekobonus får ges till investeringar och för nya transporter eller förbättringar av befintliga transporter som leder till en överflyttning av gods från vägtransporter till järnvägs- och sjötransporter, enskilt eller i kombination.

I förordningsförslaget anges även vilka mottagare som breddad ekobonus får lämnas till, liksom villkor. Det anges för varje trafikslag vilka kostnader som är stödberättigade, liksom att breddad ekobonus inte får ges för längre tid än tre år.

Breddad ekobonus kan ges för både nya transportupplägg och förbättringar av befintliga transportupplägg. Stödet kan som mest uppgå till 30 procent av produktionskostnaden. Det aktuella stödet för en ansökan baseras på transportarbete i tonkilometer multiplicerat med en överflyttningsfaktor. Överflyttningsfaktorn utgörs av differensen i externa kostnader mellan tung lastbil med släp och järnväg, alternativt sjöfart. Breddad ekobonus kan även ges till investeringar som underlättar och effektiviserar intermodala godstransporter, ett stöd på upp till 50 procent av investeringskostnaden inom spannet 0,5 till 10 miljoner kronor är möjligt. För rederier är det endast möjligt att få investeringsstöd med 10 procent för utrustning för omlastning, vilket följer av EU:s regler om statligt stöd till närsjöfart. Slutligen kan breddad ekobonus även ges för förberedande arbete som syftar till att undersöka möjligheterna för och säkerställa förutsättningarna för att kunna genomföra ett transportupplägg. För åren 2022-2024 är 100 miljoner kronor per år avsatt för breddad ekobonus.

Trafikverket föreslås pröva frågor om breddad ekobonus enligt förordningen. Om anspråken i ansökningarna överstiger tillgängliga medel, kommer Trafikverket göra en prioritering mellan projekten.

Förordningen föreslås träda i kraft den 1 september 2022.

[1] Definition från promemorian s. 8: Ett intermodalt transportupplägg är geografiskt avgränsat där flera trafikslag i samverkan bildar en transportkedja där gods överförs från ett transportslag till ett annat och bildar en transportkedja där minst två av trafikslagen väg, sjö och järnväg kombineras. Lasten kan vara beskriven i form av lastbärare, exempelvis trailers och containers, eller varuslag.

Det bakomliggande förslaget

Förslag

Taggar:

ekobonus