Yttrande över Försäkringskassans förslag till ändrade föreskrifter om assistansersättning

Remissen innehåller förslag till ändring i Riksförsäkringsverkets föreskrifter (RFFS 1993:24) om assistansersättning. Ändringarna föreslås på grund av ändringar i Socialförsäkringsbalken (SFB) som träder i kraft den 1 juli 2013. Förslaget innebär ändrade regler kring tidpunkten och frekvensen för ansökan om att erhålla assistansersättning. Exempelvis föreslås att assistansersättning endast lämnas under förutsättning att den som är arbetsgivare för eller uppdragsgivare åt personlig assistent månadsvis lämnar uppgifter i efterhand som visar den arbetstid som en assistent har arbetat hos en assistentberättigad. Syftet med de föreslagna ändringarna anges vara att underlätta kontrollmöjligheten av begärd assistansersättning genom det månatliga rapporteringsförfarandet.