Yttrande över Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller Försäkringskassans förslag till föreskrifter om procentsatser för beräkning av egenavgift till sjukförsäkringen för år 2019. Det föreslås att egenavgift till sjukförsäkringen avseende beskattningsår 2019 som debiteras år 2020 beräknas enligt följande procentsatser på inkomster upp till och med åtta gånger prisbasbeloppet vid årets ingång:

För försäkrad med en dags karenstid 3,97 procent.
För försäkrad med 14 dagars karenstid 3,55 procent.
För försäkrad med 30 dagars karenstid 3,35 procent.
För försäkrad med 60 dagars karenstid 3,11 procent.
För försäkrad med 90 dagars karenstid 2,94 procent[1].

På inkomster över åtta gånger prisbasbeloppet tillämpas procentsatsen 3,64 procent för sjukförsäkringsavgift enligt 3 kap. 17 § socialavgiftslagen (2000:980).

Föreskrifterna föreslås träda i kraft den 1 januari 2019.

[1] Motsvarande procentsatser för år 2018 är för en dags karenstid 4,80 procent, 14 dagars karenstid 4,35 procent, 30 dagars karenstid 4,11 procent, 60 dagars karenstid 3,82 procent och 90 dagars karenstid 3,62 procent.