Yttrande över förslag av ändringsförslag i föreskrifter om anmälningspliktiga verksamheter

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren väl har beskrivit konsekvenserna av förslaget för företag i konsekvensutredningen. Alla delaspekter har beskrivits på ett godtagbart sätt av förslagsställaren.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag