Yttrande över förslag avseenden systemet för avgifter för sådan prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen anges att det författningsförslag som presenteras i Naturvårdsverkets rapport är ett förslag om ett helt nytt 2 kapitel i förordning (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (FAPT), vilket anges innebära att nuvarande bestämmelser i 2 kap. antingen är omnumrerade, fått nya lydelser eller ansetts kunna utgå. Därmed följer att nuvarande 2 kap. slutar gälla. Det anges även att bilagan till kapitlet till stora delar skrivits om. Förslagen avser:

  • Avgifter för miljöfarlig verksamhet
  • Avgift för vattenverksamhet
  • Avgift för vattenverksamhet som avser markavvattning
  • Avgift för viss övrig verksamhet[1]
  • Gemensamma bestämmelser
  • Redovisning av intäkter och kostnader

I den utsträckning det varit relevant har Regelrådet även granskat Statskontorets rapport Redovisning av regeringsuppdrag – Översyn av systemet för prövning och tillsyn som sker enligt miljöbalken som legat till grund för Naturvårdsverkets förslag och var del av den remiss som Regelrådet tagit del av

Något datum för förslagens ikraftträdande specificeras inte i remissen, i stället anges att detta ska beslutas i ett senare skede.

[1] Ärenden enligt 7 och 12 kap. miljöbalken (1998:808), se s.93f i remissen.

Det bakomliggande förslaget

Förslag