Yttrande över förslag Förlängning av den tillfälligt utökade skattenedsättningen på viss dieselanvändning inom jord-, skogs- och vattenbruk

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I remissen ingår förslag till ändring i lagen (2022:1047) om ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi och två förslag till ändring i lagen (1994:1776) om skatt på energi.

I sak anges förslaget innebära att den tillfälligt utökade nedsättningen av koldioxid- och energiskatt, som gäller fram till och med den 30 juni 2023, på bl.a. diesel som används i arbetsmaskiner och i skepp och vissa båtar i yrkesmässig jordbruks-, skogsbruks- och vattenbruksverksamhet föreslås förlängas så att en utökad nedsättning ska gälla även under andra halvåret 2023. Enligt förslaget ska nedsättning av koldioxidskatt medges med 2 491 kronor per kubikmeter för diesel som förbrukas under tiden den 1 juli–31 december 2023. För sådan dieselförbrukning under perioden ska nedsättning av energiskatten medges med 1 582 kronor per kubikmeter.

Det bakomliggande förslaget

Förslag