Yttrande över förslag om ändring av föreskrifter om tekniska egenskapskrav vid byggande av vägar och gator

I den av Vägverket upprättade konsekvensutredningen anges att de flesta av de föreslagna ändringarna i huvudsak är av redaktionell karaktär men att kostnaderna för tillverkande företag kan komma att öka bl.a. på grund av krav på certifiering och CE-märkning. Konsekvensutredningen innehåller emellertid inte någon närmare redogörelse för kostnadsökningarnas storlek eller möjligheten av alternativa lösningar. Regelrådet saknar därför möjlighet att bedöma om syftet med regleringen kunde ha uppnåtts med en administrativt sett mindre betungande lösning. Regelrådet avstyrker därför förslagen.