Yttrande över förslag om ändring i föreskrifter (PTSFS 2022:3) om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Post- och telestyrelsen föreslår ändringar i föreskrifterna om förmedling av nödkommunikation och tillhandahållande av lokaliseringsuppgifter till samhällets alarmeringstjänst. Det nu aktuella förslaget att ändra nödkommunikationsföreskrifterna föranleds av en delegerad EU förordning (112-förordningen).

Regelrådet finner en delaspekt av konsekvensutredningen bristfälligt beskriven: särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning. Övriga delaspekter i konsekvensutredningen är godtagbara.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven  i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag