Yttrande över förslag om ändring i föreskrifterna om arbetsutrustning och personlig skyddsutrustning -säker användning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Regelrådets bedömning

Regelrådet kan konstatera att konsekvenserna av nu remitterat förslag till föreskrifter i allt väsentligt överensstämmer med tidigare remitterat förslag till andra föreskrifter, om i grunden samma sakfråga. Regelrådet bedömde att föregående konsekvensutredning inte var av tillräcklig kvalitet och kan konstatera att det inte uppenbart har gjorts försök till ansträngning i aktuell remiss för att komplettera efter Regelrådets tidigare lämnade synpunkter.

Regelrådet anser att förslaget för vissa direkt berörda företag, och individer, innebär en uppenbar lättnad utifrån att en förväntad men inte längre relevant regelbörda och kostnad kan undvikas. Samtidigt innebär förslaget att för berörda certifieringsorgan kommer en förväntad marknad försvinna, alternativt kraftigt begränsas, och detta efter att dessa kan ha investerat utifrån förväntade förutsättningar som genom förslaget inte längre kommer att gälla. Detsamma är giltigt för arbetsgivare och individer som har investerat i certifieringar utifrån förväntad reglering men som genom förslag inte mer än i möjligen begränsad mån kan förväntas få ekonomisk kompensation för de gjorda investeringarna inför framtida arbete att bedriva verksamhet.

Sammantaget vill Regelrådet till fullo hänvisa till yttrande med dnr. RR 2023-321, Arbetsmiljöverkets dnr. 2023/029210, och de bedömningar som gjordes av den remissen.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag