Yttrande över förslag om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2009:2) om tillsyn inom sjöfartsområdet

De föreslagna ändringarna avser bestämmelserna om besiktningsintervall, samordning av tillsynsaktiviteter samt bottenbesiktning av passagerarfartyg. Syftet med förslaget är dels att göra tillsynsverksamheten mera effektiv och flexibel, dels att anpassa nivån till den som gäller övrig internationell sjöfart. Förslaget ingår i de nya riktlinjer för besiktning av svenska fartyg i internationell trafik som myndigheten tagit fram på uppdrag av regeringen och som även omfattar en ökad delegering av tillsynsuppgifter till erkända organisationer för flaggstatstillsyn. Förutom fartyg i internationell trafik berörs viss passagerartrafik i nationell fart.