Yttrande över förslag om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2009:52) om marin utrustning

Föreskrifterna om marin utrustning är baserade på Rådets direktiv 96/98/EG om marin utrustning (ME-direktivet). Den föreslagna ändringen är en följd av att direktivet har ändrats och innebär en uppdatering av bilagorna A.1 och A.2 vad gäller internationella provningsstandarder, regler, resolutioner etc. för en rad olika utrustningsdetaljer och produkter. Vidare föreslås att regler om vissa typer av produkter flyttas mellan bilagorna A.1 och A.2. Syftet med föreskrifterna är att inom EU ha gemensamma standarder som säkerställer hög funktionssäkerhet hos den utrustning som finns ombord. De företag i Sverige som berörs är i huvudsak 85 tillverkare av utrustning som är typgodkänd enligt direktivet. Dessa företag uppskattas ha mellan ett tiotal och 1 000 anställda.