Yttrande över förslag om ändringar i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:36) om fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I konsekvensutredningen anges bland annat att 12 garnfiskare bedöms påverkas och att uppemot 100 procent av kostnaderna för att köpa in pingers kan vara stödberättigande om en producentorganisation skickar in stödansökan för sina medlemmar. Kostnaden per pinger har skattats till 940 kronor och som högst behövs 135 stycken per fiskare (3 x 45), det genom-snittliga behovet har fastställts till 90. Enskilda fiskare som söker offentligt stöd för invest-eringen genom havs- fiskeri- och vattenbruksprogrammet kan som mest behöva finansiera 20 procent av investeringen, vilket motsvarar 16 920 – 22 560 kronor.

Det bakomliggande förslaget

Förslag