Yttrande över förslag om ändringar i Jordbruksverkets föreskrifter SJVFS 2008:61 om stöd för mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever

Nu föreslagna ändringar följer av Kommissionens förordning (EG) 657/2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) 1234/2007 i fråga om gemenskapsstöd för utdelning av mjölk och vissa mjölkprodukter till skolelever. Enligt den utredning som ligger till grund för förslagen kommer ändringarna i föreskrifterna inte att medföra ökade administrativa kostnader för berörda företag. Regelrådet kan ansluta sig till denna bedömning och tillstyrker därför förslagen.

Taggar:

skolmjölk