Yttrande över förslag om enklare och snabbare hantering av amorteringsunderlag

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär en reglering av hur amorteringsunderlag ska hanteras, att underlagen ska kunna lämnas ut både i elektronisk och annan lämplig form, samt att detta ska göras skyndsamt. Konsekvensutredningen saknar en beskrivning av hur stora de företag som berörs är. Samtliga övriga avsnitt beskrivs på ett godtagbart sätt. Det framgår hur många företag som berörs och hur förslaget kan komma att påverka konkurrensen på marknaden, både för befintliga och möjliga tillkommande aktörer. Det går även att få en uppfattning om vilka kostnader som kan komma att träffa företagen till följd av förslaget.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag