Yttrande över förslag om förbättrade och förenklade regler om avdrag för tidigare års underskott

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär ändringar av bestämmelserna om hur tidigare års underskott får användas efter en ägarförändring. Bland annat höjs kvoten som används vid beräkning av beloppsspärren och oäkta koncerner kan genomföra vissa typer av omstruktureringar utan att behöva beakta de skattemässiga konsekvenserna.

Regelrådet bedömer att förslagsställaren kunde varit mer utförlig i sitt resonemang kring alternativa lösningar. Samtliga övriga delaspekter anses godtagbart redovisade, även om resonemangen i vissa fall är väldigt kortfattade.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag