Yttrande över förslag om föreskrifter om projektbaserade mekanismer enligt Kyotoprotokollet och EU:s medlemsländers direktiv

Förslagen innehåller bestämmelser om vad som krävs som underlag för ett beslut om s.k. Letter of Approval för deltagande i vissa projekt. Några gällande krav bortfaller medan andra tillkommer. Enligt Energimyndigheten är förslagen ägnade att underlätta en enhetlig tillämpning inom EU av vissa internationella standarder och innebär även en förenkling för de enstaka företag som berörs. Regelrådet kan ansluta sig till denna bedömning och tillstyrker därför förslagen.