Yttrande över förslag om föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

SCB föreslår en ny föreskrift gällande företags skyldigheter att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi (FEK). Nu gällande föreskrift föreslås ersättas av en ny med förändringar i förskriftens bilaga över undersökningsspecifika variabler. Förslagsställaren har enligt Regelrådet inte tydliggjort och det är inte heller helt uppenbart om konsekvensutredningen omfattar hela den nya föreskriften eller om den enbart omfattar de ändrade variablerna i bilagan. Regelrådet anser att detta kunde avgränsats eller förklarats i remissens problembeskrivning och att det skulle ökat förståelsen av den analys som förs vidare i konsekvensutredningen. Regelrådet har dock funnit att vad som angetts om förslagets bakgrund, syfte, alternativa lösningar och effekter om ingen reglering kommer till stånd är godtagbart. Gällande aspekten om förslaget överensstämmer med EU-rätten anser Regelrådet att det hade höjt konsekvensutrednings kvalitet om förslagsställaren angett om variabeländringarna påverkar FEK:s överensstämmelse med EU eller inte men beskrivningen av delaspekten bedöms ändå vara godtagbar.

Vidare har Regelrådet funnit att beskrivningen av särskild hänsyn för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser samt beskrivningen av berörda företag utifrån antal, storlek och bransch är godtagbara. Även om en mer detaljerad beskrivning av antalet företag som förväntas svara på de variabler som ändras hade höjt konsekvensutredningens kvalitet.

Vad gäller förslagets påverkan på berörda företag kostnader, tidsåtgång och verksamhet har Regelrådet funnit att konsekvensutredningens kvalitet hade höjts om förslagsställaren ytterligare beskrivit hur förslaget kan komma att påverka de berörda företag som faktiskt ska svara på variablerna. Detta hade enligt Regelrådet varit möjlig att göra utifrån svarande vid FEK2022, vilket är samma premisser som förslagsställaren beräknat totalkalkylen. Regelrådet menar också att det hade höjt konsekvensutredningens kvalitet om förslagsställaren uppskattat kostnad och tidsåtgång kring de lite större arbetsinsatser variabeländringarna kan innebära för företagens verksamhet. Framför allt eftersom det framgår att inte alla variabler går att hämta direkt från företagens system. Trots det som nu angetts anser Regelrådet att beskrivningen som finns är tillräcklig och delaspekten anses därför vara godtagbar.

Till sist har Regelrådet funnit att aspekterna gällande förslagets påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag, regleringens påverkan på företagen i andra avseenden samt särskild hänsyn till små företag vid reglernas utformning som godtagbara.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag