Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att redovisningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Även när det gäller förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser är redovisningen tillräckligt tydlig. Beskrivningen av berörda företag, påverkan på företagens kostnader och... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-skyldighet-for-foretag-att-lamna-statistik-avseende-forskning-och-utveckling-inom-foretagssektorn/

Yttrande över SCB:s förslag till ändrade föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att några varunummer som ingår i en befintlig statistisk undersökning om varuproduktion inom EU:s medlemsstater ändras. Regelrådet finner att redovisningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Även när det gäller förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-scbs-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-foretags-skyldighet-att-lamna-uppgifter-till-statistik-om-industrins-varuproduktion/

Yttrande över SCB:s förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende It-användning i företag

Sammantagen bedömning Förslaget handlar om uppgiftslämnande om it-användning i företag. Vissa ändringar har gjorts i antal frågor och berörda frågor jämfört med närmast föregående år. Bland annat ingår åter mikroföretag med 0-9 anställda i undersökningen. Regelrådet finner att redovisningen av bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd håller tillräcklig kvalitet. Detsamma... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-scbs-forslag-till-foreskrifter-om-skyldighet-for-foretag-att-lamna-statistik-avseende-it-anvandning-i-foretag/

Yttrande över föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Remissen avser förslag till föreskrifter gällande enkät om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi (FEK) med stöd av 15 § förordningen (2001:100) om den officiella statistiken. Föreskrifterna handlar om uppgiftsskyldighet för den officiella statistiken och statistik enligt EU-rättsakter.

Alla nyheter