Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter till statistik om lediga jobb och rekryteringsbehov (SCB-FS 2024:X)

Sammantagen bedömning Statistikmyndigheten (SCB) har utvecklat en ny undersökning, Lediga jobb och rekryteringsbehov (LOR), som ska ersätta de tre nuvarande undersökningarna med frågor om lediga jobb och arbetskraftsbrist. Detta mot bakgrund av att uppgiftslämnarbördan till de nuvarande undersökningarna har bedömts vara oproportionerligt i förhållande till användarnas nytta av statistiken. Förslagsställaren konstaterar dock att det är fler frågor som samlas in... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-skyldighet-att-lamna-uppgifter-till-statistik-om-lediga-jobb-och-rekryteringsbehov-scb-fs-2024x/

Yttrande över förslag om föreskrifter om skyldighet för företag att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi

Sammantagen bedömning SCB föreslår en ny föreskrift gällande företags skyldigheter att lämna uppgifter till statistik om företagens ekonomi (FEK). Nu gällande föreskrift föreslås ersättas av en ny med förändringar i förskriftens bilaga över undersökningsspecifika variabler. Förslagsställaren har enligt Regelrådet inte tydliggjort och det är inte heller helt uppenbart om konsekvensutredningen omfattar hela den nya föreskriften eller om den enbart omfattar... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-om-foreskrifter-om-skyldighet-for-foretag-att-lamna-uppgifter-till-statistik-om-foretagens-ekonomi/

Yttrande över förslag till föreskrifter om skyldighet för företag att lämna statistik avseende forskning och utveckling inom företagssektorn

Sammantagen bedömning Regelrådet finner att redovisningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Även när det gäller förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser är redovisningen tillräckligt tydlig. Beskrivningen av berörda företag, påverkan på företagens kostnader och... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-forslag-till-foreskrifter-om-skyldighet-for-foretag-att-lamna-statistik-avseende-forskning-och-utveckling-inom-foretagssektorn/

Yttrande över SCB:s förslag till ändrade föreskrifter om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion

Sammantagen bedömning Förslaget innebär att några varunummer som ingår i en befintlig statistisk undersökning om varuproduktion inom EU:s medlemsstater ändras. Regelrådet finner att redovisningen håller tillräcklig kvalitet när det gäller bakgrund och syfte med förslaget, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd. Även när det gäller förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande... Läs mer https://www.regelradet.se/remiss/yttrande-over-scbs-forslag-till-andrade-foreskrifter-om-foretags-skyldighet-att-lamna-uppgifter-till-statistik-om-industrins-varuproduktion/

Alla nyheter