Yttrande över förslag om koldioxidnormer för tunga fordon

Remissen innehåller förslag till EU-förordning om koldioxidnormer för tunga fordon. Förslaget omfattar 17 artiklar. I artikel 1 fastslås att målsättning för förordningen är att bidra till att uppnå de minskningar i utsläppsgaser som krävs enligt befintliga åtaganden på området. Artikel 2 och 3 avser definitioner av vilka slags fordon som omfattas av förslaget och andra som används i den föreslagna förordningen. Enligt artikel 4 ska EU-kommissionen varje år avgöra och publicera genomsnittliga specifika utsläpp från tillverkare av fordon, baserat på uppgifter från tillverkarna och med tillämpning av bl.a. viktningsfaktorer. Artikel 5 avser nollutsläppsfordon och fordon med låga utsläpp och innehåller bl.a. bestämmelser om särskilda omräkningsfaktorer som ska göra det fördelaktigt för tillverkare att producera sådana. I artikel 6 anges förutsättningar för beräkning av årliga mål för utsläppsminskningar, specifika för tillverkare, avseende nästföljande kalenderår, med början år 2026.

Förordningsförslaget innehåller vidare en möjlighet för tillverkare att väga upp en bristande måluppfyllelse ett år med ett överträffande av utsläppsmålet ett annat år. Bestämmelser avseende en sådan ”bank- och lånemekanism” finns i artikel 7. Den föreslagna förordningens åttonde artikel anger regler för sanktioner i de fall en tillverkare har högre utsläpp än sitt fastställda mål, även med beaktande av flexibilitetsmöjligheterna i artikel 7. I sådana fall ska EU-kommissionen tillämpa en ekonomisk sanktion där tillverkaren åläggs att betala 6800 euro per g/tkm, vilket anges motsvara 570 euro per g/km vid en last på 12 ton, för de utsläpp som överskrider målnivån. Beloppet anges motsvara marginalkostnaden för tekniska lösningar som minskar utsläpp. I artikel 9 anges bestämmelser om hur utsläppsdata ska kunna verifieras och i artikel 10 finns bestämmelser om vilka data som EU-kommissionen ska publicera om tillverkares årliga måluppfyllelse. Det föreslås också att EU-kommissionen ska kunna analysera hur väl simulerade utsläpp överensstämmer med verkliga. För att möjliggöra detta ska EU-kommissionen kunna begära in uppgifter om verkliga utsläpp från medlemsstater och tillverkare. I den föreslagna förordningens tolfte artikel föreslås att det ska delegeras till EU-kommissionen en rätt att göra förändringar i vissa parametrar som anges i annex I och II till den föreslagna förordningen om detta motiveras av teknisk utveckling. Artikel 13 anger bestämmelser om hur EU-kommissionen ska göra en översyn och rapportera om vilka resultat förordningen har gett. Rapporten ska publiceras 2022. I artiklarna 14 och 15 anges bestämmelser för kommittologi och delegerade befogenheter. Artikel 16 anger förutsättningar för hur EU-kommissionen ska kunna införa en procedur för verifiering av utsläpp från tunga fordon medan det i artikel 17 ska anges när förordningen ska träda i kraft. I annex I till den föreslagna förordningen finns tekniska krav och formler som ska tillämpas medan det i annex 2 anges procedurer för hur hänsyn ska tas till fordons nyttolast och hur förändringar i procedurer för typgodkännande ska beaktas.

I anslutning till förslaget till EU-förordning har EU-kommissionen tagit fram en konsekvensanalys[1]. Regelrådets yttrande fokuserar i det följande på denna analys.

[1] Commission staff working document SWD (2018) 185 final “Impact assessment accompanying the document Proposal for a regulation of the European Parliament and the Council setting CO2 emission performance standards for new heavy duty vehicles”.

Taggar:

koldioxidnormer