Yttrande över förslag om sänkt skatt på bensin och diesel

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att skatten på drivmedel sänks under 2024 och 2025. Delavsnitten Bakgrund och syfte med förslaget, effekter av om ingen reglering kommer till stånd, Förslagets överensstämmelse med EU-rätten samt Särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser beskrivs på ett godtagbart sätt. Däremot finner Regelrådet att förslaget brister avseende vilka företag som drabbas och på vilket sätt. Det finns inte heller tillräckliga resonemang kring kostnader, konkurrensförhållanden, hänsyn till små företag eller andra aspekter. Konsekvensutredningen innehåller över lag väldigt lite information om hur företag påverkas ur ett bredare perspektiv. Förslagsställaren borde ha gjort en djupare utredning av vilka konsekvenser förslaget kan få för företag på längre sikt.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag