Yttrande över Förslag om teknisk översyn av vissa nedsättningar av socialavgifter inför budgetpropositionen 2024

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

I promemorian föreslås vissa lagtekniska justeringar av nedsättningen av arbetsgivar-avgifterna och den allmänna löneavgiften för personer som arbetar med forskning eller utveckling (FoU-avdraget) och av den generella nedsättningen av egenavgifterna. FoU-avdraget föreslås ändras på så sätt att avdraget vid beräkning av arbetsgivaravgifterna och den allmänna löneavgiften ska göras mot summan av dessa avgifter. En motsvarande ändring föreslås avseende nedsättningen av egenavgifterna. Avdraget föreslås i det fallet göras mot summan av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften.

Det anges att vid beräkningen av egenavgifterna och den allmänna löneavgiften ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget och att det sammanlagda avdraget högst får vara 15 000 kronor per år. Det uppges även att avdraget inte får medföra att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt socialavgiftslagen. Avdraget anges i första hand ska göras från egenavgifterna. Ytterligare anges att åldersgränsen för rätt till avdrag vid beräkning av egenavgifter och den allmänna löneavgiften ska höjas från 66 till 67 år 2026.

Remissen innehåller följande förslag:

  • Förslag till lag om särskilt avdrag vid beräkning av arbetsgivaravgifter och allmän löneavgift för personer som arbetar med forskning eller utveckling
  • Förslag till lag om särskilt avdrag vid beräkning vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall
  • Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
  • Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen (2000:980)
  • Förslag till lag om ändring i lagen (2000:981) om fördelning av socialavgifter
  • Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)
  • Förslag till ändring i lagen (2022:889) om ändring i socialavgiftslagen (2000:890), samt
  • Förslag till lag om ändring i lagen (2023:000) om särskilt avdrag vid beräkning av egenavgifter och allmän löneavgift i vissa fall

De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag