Yttrande över Förslag om utbildningsgaranti i gymnasieskolan (promemoria)

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:80) samt ändringar i gymnasieförordningen (2010:2039) som följer av lagändringarna.

Innebörden i förslaget är i huvudsak följande. Elevens hemkommun ska se till att eleverna ges möjlighet att fullfölja sin utbildning i fall där en enskild huvudman för gymnasieskola eller gymnasiesärskola upphör med sin verksamhet. I promemorian föreslås även att den befintliga rätten för elever vid fristående gymnasie- eller gymnasiesärskolor att hos huvudmannen fullfölja en påbörjad utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant ska avgränsas geografiskt. Skälet till detta anges vara att enskilda huvudmän, till skillnad från kommunala, kan ha skolenheter i hela Sverige.

Det föreslås vidare att den enskilde huvudmannen ska kunna erbjuda eleven möjligheten att fullfölja utbildningen vid en annan av huvudmannens skolenheter under förutsättning att denna ligger i hemkommunen eller lägeskommunen, eller inom det samverkansområde som hemkommunen eller lägeskommunen ingår i för den aktuella utbildningen. Den enskilde huvudmannen föreslås även kunna uppfylla sitt ansvar genom att se till att eleven får fullfölja utbildningen vid en skolenhet som annars ligger på rimligt avstånd från läges- eller hemkommunen. Om en elevs rätt till utbildning hos en enskild huvudman inte kan tillgodoses på detta sätt ska elevens hemkommun ha samma ansvar för elevens fortsatta utbildning som i de fall där huvudmannen upphör med sin verksamhet.

Därutöver föreslås att kommunernas utökade åtagande till följd av den förstärkta utbildningsgarantin ska finansieras genom att kommunen får göra avdrag från det grundbelopp som kommunen betalar till enskilda huvudmän för utbildning på nationella program i gymnasieskolan och för utbildning på gymnasiesärskolans nationella program. Det anges att det är troligt att kommunens kostnader i första hand kommer att vara kopplade till uppfylla garantin för elever på yrkesprogram och att det därför föreslås ett större avdrag för utbildning på yrkesprogram jämfört med högskoleförberedande program i gymnasieskolan.