Yttrande över förslag över promemorian Genom- förande av nya krav på upphettade tobaksvaror

Det föreslås ändringar i lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP). Ändringen avser främst ett förbud mot upphettade tobaksvaror med karakteristisk smak. Det föreslås vidare att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka upphettade tobaksvaror som ska anses ha karakteristisk smak.

Vidare föreslås justeringar i de bestämmelser i lagen om tobak och liknande produkter som behandlar smaksatta vätskor avsedda att konsumeras genom elektroniska cigaretter som en följd av riksdagens tillkännagivande (bet. 2021/22:SoU31 punkt 2, rskr. 2021/22:443).

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska också få meddela ytterligare föreskrifter om de avgifter som Folkhälsomyndigheten får ta ut för att ta emot, lagra, hantera, analysera och offentliggöra uppgifter som lämnas till myndigheten.

Därutöver ska författningstekniska ändringar göras. Det ska förtydligas i förordningen om tobak och liknande produkter vad Folkhälsomyndigheten får ta ut avgifter för.

Ändringarna föreslås träda ikraft den 1 maj 2024.

Det bakomliggande förslaget

Förslag