Yttrande över förslag på författningsändringar för att införa ett utsläppshandelssystem samt promemoria Analys av opt-in av ytterligare sektorer

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget grundar sig på ändringar i utsläppshandelsdirektivet och innebär bland annat att ett nytt utsläppshandelssystem etableras för byggnads- och vägtransportsektorerna samt mindre industrier. Förslaget innebär att ett obligatoriskt krav på tillstånd samt övervakning, rapportering och verifiering av utsläpp gäller från den 1 januari 2025.

Regelrådet kan se att det finns utmaningar med att förutse vilka konsekvenser förslaget kan komma att få eftersom det ännu inte är bestämt eller tydliggjort på EU-nivå hur systemet ska fungera i alla delar. Samtliga avsnitt i konsekvensutredningen beskrivs dock på ett godtagbart sätt. I bedömningen har Regelrådet beaktat de ansträngningar som har gjorts för att redovisa konsekvenserna och att det finns svårigheter med att beskriva mer preciserade uppgifter i nuläget. Vidare uppskattar Regelrådet att förslagsställaren även tar upp EU:s övervaknings- och rapporteringsförordning och vilka konsekvenser denna kan komma att få för företag. Det bidrar till en ökad förståelse för vilka effekter ett nytt system för utsläppshandel kan komma att få svenska företag i praktiken.

Regelrådet finner att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag