Yttrande över förslag på genomförande av direktivet (2014/94/EU) om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Förslaget genomför Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/94 om utbyggnad av infrastrukturen för alternativa bränslen i svensk rätt. Dels föreslås en ny lag, lag om infrastruktur för alternativa bränslen till transporter, dels en förordning om infrastruktur för alternativa bränslen till transporter. Den nya lagen innehåller främst definitioner och bemyndiganden till regeringen eller den myndighet som regeringen bemyndigar att meddela föreskrifter om krav på infrastrukturen för alternativa bränslen samt vilken information som ska ut till användarna. Den föreslagna förordningen innehåller följaktligen de mer konkreta bestämmelserna. De alternativa bränslen till transporter vars infrastruktur nu regleras utgörs av el, vätgas och naturgas. Förordningen innehåller dock endast detaljerade krav rörande el- och vätgasförsörjning till transporter i och med att direktivet inte innehåller standarder för naturgas. EU-kommissionen kommer genom delegerade akter att framöver bestämma vilka standarder som ska gälla på naturgasområdet.

Regelrådet fokuserar i sin granskning av förslaget på den nya förordningen.