Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Finansinspektionen föreslår ändringar i föreskrifter (FFFS 2017:11) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Förslaget innebär att kravet på att varje företag ska utse en centralt funktionsansvarig tas bort. I stället ska företaget göra en bedömning om det är motiverat att utse en sådan med hänsyn till verksamhetens storlek och art. Regelrådet finner att samtliga delaspekter uppfyller kvalitetskraven. Remissen är tydlig och särskilt kostnadspåverkan för företagen anges utförligt. Regelrådet vill särskilt lyfta det positiva i att de föreslagna ändringarna specifikt syftar till att underlätta för små företag genom den ökade flexibilitet som de medför.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag