Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om införsel av svin, nötkreatur, får och getter

Nu föreslagna föreskriftsändringar innebär bl.a. att registrering för import av svin, nötkreatur, får och getter gäller under en längre tid jämfört med tidigare samt att kravet på föranmälan vid införsel av får och getter tas bort. Ändringarna leder till minskade administrativa kostnader för de företag som vill importera djur. Mot den bakgrunden tillstyrker Regelrådet förslaget.