Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om insamling av uppgifter för statistikändamål

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

I remissen ingår förslag till ändring i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål.

Det nu aktuella förslaget anges innebära att en del av rapporteringsformatet inkorporeras i Upphandlingsmyndighetens föreskrifter och därmed blir juridiskt bindande. Vidare föreslås ändringar av myndighetens Specifikation för interoperabilitet avseende meddelanderapportering som utgör ett stöd vid tillämpningen av Upphandlingsmyndighetens föreskrifter (UFS 2020:1) om insamling av uppgifter för statistikändamål samt (UFS 2020:2) om upphandlings-ID.

Regelrådets granskning omfattar förslaget till ändringar i bindande föreskrifter och berör således inte föreslagna ändringar i tillämpningsstödet.