Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti och resolution

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2016:2) om insättningsgaranti och (RGKFS 2015:2) om resolution.

De föreslagna ändringarna innebär att det i föreskrifterna införs förtydligande bestämmelser avseende uppgiftsskyldigheten för de institut som omfattas av lagen (1995:1571) om insättningsgaranti och de företag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution. Ändringarna innebär också att de uppgifter som idag lämnas på Riksgäldens blanketter och lämnas in till Riksgälden med post eller mejl, i stället ska lämnas till Finansinspektionen. Förslaget innebär att Riksgäldens manuella hantering ersätts med en teknisk hantering.

Det bakomliggande förslaget

Förslag