Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om insättningsgaranti

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Riksgäldskontorets föreskrifter (RGKFS 2011:2) om insättningsgaranti. Ändringarna innebär att instituten ska lämna ytterligare uppgifter till Riksgälden för att myndigheten ska kunna betala ut ersättning vid ett ersättningsfall. De föreslagna ändringarna riktar sig till kreditinstitut och de värdepappersbolag som har tillstånd att ta emot kunders medel på konto (institut).

Det bakomliggande förslaget

Förslag