Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om investeringsstöd och projektstöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Sammantagen bedömning

Regelrådet finner att beskrivningen av förslagets bakgrund och syfte, alternativa lösningar och effekter av om ingen reglering kommer till stånd, förslagets överensstämmelse med EU-rätten, särskild hänsyn till tidpunkt för ikraftträdande och behov av speciella informationsinsatser, berörda företag utifrån bransch, påverkan på företagens administrativa kostnader, påverkan på konkurrensförhållandena för berörda företag och regleringens påverkan på företagen i andra avseenden godtagbar. Regelrådet finner beskrivningen av berörda företag utifrån antal och storlek, påverkan på företagens andra kostnader och verksamhet och beskrivningen av särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning bristfällig.

Regelrådet finner att Jordbruksverket gör en väldigt tydlig beskrivning av de olika förslagen. Jordbruksverket gör även en mycket tydlig beskrivning av förslagets väntade påverkan på företagens administrativa kostnader, såväl som beräkningarna bakom denna uppskattning. Konsekvensutredningen har ett tydligt fokus på investeringsstödet till förädling men brister i sin redogörelse av övriga förslag. Det är förvisso bra att konsekvensutredningar fokuserar på de förslag som är av mer omfattande karaktär och som väntas ha faktiska effekter för företagen, men i detta fall uppfattar Regelrådet att det finns flera förslag vars effekter tydligare bör redogöras för i konsekvensutredningen. Detta gäller framför allt förslaget om diversifiering till annan verksamhet än jordbruksverksamhet. Därmed bedömer Regelrådet att konsekvensutredningen är bristfällig, trots att vissa beskrivningar är mycket väl genomförda.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen inte uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Stöd till regelgivare i konsekvensutredningsarbetet finns i Tillväxtverkets handledning för konsekvensutredning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag