Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om stöd till havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Förslaget innebär att föreskrifterna om stöd till havs-, fiskeri-, och vattenbruksprogrammet uppdateras med en del förtydliganden och definitioner. Bland annat förtydligas vad som avses med mikro-, små- och medelstora företag, att stödet inte omfattar avdragsgill moms eller kostnader som finansieras med andra medel och vad som avses med övrig privat finansiering.

Regelrådet bedömer att samtliga delaspekter är godtagbart redovisade. Det hade dock varit intressant om förslagsställaren resonerat mer kring alternativa lösningar, inte bara varför man förespråkar en reglering. Regelrådet skulle också uppskatta ett förtydligande kring hur många företag som kan komma att beröras, inte bara hur många ansökningar Jordbruksverket förväntas få in. Det finns dock en relativt utförligt redovisning av uppskattade kostnader, vilket Regelrådet ser positivt på. Regelrådet uppskattar också att det beskrivs tydligt att förslagsställaren tagit hänsyn till att det till stor del är små företag som berörs av regleringen och att det tydligt framgår att målet varit att reglerna ska bli så lätta som möjligt att förstå och följa.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag