Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om taltidningar och mottagarutrustning

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Föreskriftsförslaget innehåller en övergång till en mer schablonbaserad ersättningsmodell för utgivare av taltidningar än vad som är fallet i dag. Enligt förslaget ska stöd för administration utgå med 5 000 kronor, produktionsstöd med 6 500 kronor och marknadsföringsstöd med 40 000 kronor. Prenumerantstödet görs enhetligt mellan befintliga och nya prenumeranter och föreslås uppgå till 300 kronor/prenumerant. Därutöver finns möjlighet att få ytterligare stöd för produktion och marknadsföring för särskilda insatser. Ansökningsprocessen effektiviseras och det befintliga kravet på revisorsintyg tas bort och ersätts med dialogmöten och särredovisning vid beslut om extra stöd.

Det bakomliggande förslaget

Förslag