Yttrande över förslag till ändrade föreskrifter om undersökningen industrins varuproduktion

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Statistiska centralbyråns föreskrifter (2021:33) om företags skyldighet att lämna uppgifter till statistik om industrins varuproduktion.

Det bakomliggande förslaget

Förslag