Yttrande över förslag till ändrade regler för fiske av lax, fiske med fast redskap och nät i Östersjön samt om undantag för att upprätta transportdokument

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Sammantagen bedömning

Sammantaget finner Regelrådet att förslagsställaren har beskrivit sammanhanget som förslaget finns i, där EU-regler styr fiskeregler och där nationella regler kompletterar befintliga EU-regler. Regelrådet noterar också att förslagsställaren på ett överskådligt och initierat sätt redogjort för påverkan av befintliga EU-rättsliga regler inom området för förslaget. Samtliga delaspekter är godtagbara i ärendet.

Regelrådet finner därför att konsekvensutredningen  uppfyller kraven i 6 och 7 §§ förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning.

Det bakomliggande förslaget

Förslag