Yttrande över förslag till ändrade regler gällande rapportering i elektronisk kustfiskejournal

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller kraven

Remissen innehåller förslag till ändringar i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2018:11) om befälhavares skyldigheter att rapportera och anmäla yrkesmässigt fiske i havet. Förslaget innebär en utökad möjlighet att förhandsanmäla och annullera förhandsanmälan för de yrkesfiskare som är skyldiga att rapportera i den elektronisk kustfiskejournal och som nu kan ske i Havs- och vattenmyndighetens nyutvecklade elektroniska fångstrapporteringssystem.

Det bakomliggande förslaget

Förslag