Yttrande över förslag till ändrade tillståndsavgifter och ny registreringsavgift enligt lotteriförordningen

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Den remitterade promemorian innehåller förslag till ändringar i lotteriförordningen (1994:1451) som innebär att det införs en tilläggsavgift för viss tillståndsprövning enligt lotterilagen (1994:1000) och en avgift för prövning av ombud enligt samma lag.