Yttrande över förslag till ändring av Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar

Finansinspektionen föreslår att det ska införas ett undantag från de krav som finns i artikel 129.1 c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Regleringen föreslås ske genom en ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Förordningen benämns hädanefter som tillsynsförordningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinspektionen föreslår att det ska införas ett undantag från de krav som finns i artikel 129.1 c) i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. Regleringen föreslås ske genom en ändring i Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2014:12) om tillsynskrav och kapitalbuffertar. Förordningen benämns hädanefter som tillsynsförordningen.