Yttrande över förslag till ändring av Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll på fiskets område

Regelrådets ställningstagande:

Konsekvensutredningen uppfyller inte kraven

Havs- och vattenmyndigheten föreslår en ändring i Fiskeriverkets föreskrifter (FIFS 2004:25) om resurstillträde och kontroll av fiskets område. Förslaget avser landningshamnar för torsk och innebär att hamnarna i Barsebäck, Råå, Viken och Ålabodarna pekas ut som särskilda landningshamnar för torsk och att det blir tillåtet att landa torsk i dessa hamnar då mer än 750 kilo torsk finns ombord. Dessa hamnar läggs därmed till listan över hamnar i Sverige, där landning av mer än 750 kilo torsk i levande vikt fångad i Östersjön får göras.